SportMap Logo
Esport
Distància màxima Km
Preu màxim

Condicions generals i de privacitat d’usuaris

Condicions generals i de privacitat d’usuaris
Avís legal i condicions generals d'sportmap amb usuaris
1. Informació sobre el titular
2. Acceptació de les condicions generals
3. Serveis
4. Limitacions.
5. Conducta dels usuaris.
6. Publicació de comentaris i opinions.
7. Propietat intel·lectual.
8. Geolocalizació.
9. Responsabilitat i garanties.
10. Duració i modificació.
11. Fur i legislació aplicable.
Política de privacitat
1.  Responsable del tractament de les seves dades
2.  Recomanacions
3.  Processament de dades personals. Finalitat del tractament
4.  Legitimació
5.  Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'Usuari i veracitat de les dades
6.  Pràctiques no permeses
7.  Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició
8.  Mesures de seguretat
9.  Canvis o modificacions de la Política de Privacitat
10.  Acceptació i Consentiment
Política de cookies
1.  Què són les cookies?
2.  Per a què utilitza sportmap les cookies?
3. Tipus de cookies utilitzades a la plataforma
4.  Com deshabilitar les cookies?
5.  Cookies en els dispositius mòbils
6.  Acceptació de cookies

Avís legal i condicions generals d'sportmap amb usuaris

Les presents Condicions Generals regulen l'accés, navegació i ús de l'Aplicació mòbil "Sportmap" i el seu suport web https://sportmap.site (d'ara endavant denominats conjuntament com "la Plataforma").
Aquestes Condicions Generals estan dirigides exclusivament a usuaris que no siguin organitzadors d'esdeveniments esportius.

1. Informació sobre el titular

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li detallem a continuació les dades del titular de la Plataforma:

 • Titular: ALGUNAMENTE, SLU (d'ara endavant denominat com "SPORTMAP")
 • CIF: B-67054049
 • Domicili social: Carrer Rogent 34, 08026 Barcelona, España

Si té algun dubte pot contactar amb SPORTMAP a l'adreça de correu electrònic info@sportmap.com , o bé al telèfon de contacte 693001569.

2. Acceptació de les condicions generals

Mitjançant l'acceptació de les Condicions Generals, l'Usuari es compromet a actuar en tot moment d'acord amb les disposicions establertes en el present text legal.
El servei prestat en aquesta Plataforma es regeix per: (i) aquestes Condicions Generals; (ii) qualsevol classe de termes i condicions especials que puguin publicar-se a la Plataforma; i, (iii) els termes i condicions dels organitzadors dels esdeveniments esportius, que podran consultar-se en les seves respectives webs.
L'Usuari manifesta ser major de 14 anys i tenir capacitat plena per entendre i acceptar el contingut d'aquestes Condicions.

3. Serveis

La present Plataforma ha estat desenvolupada per SPORTMAP amb la finalitat d'oferir als usuaris l'accés a informació relacionada amb tot tipus d'esdeveniments esportius que se celebrin.
L'informem que SPORTMAP és un mer intermediari entre els usuaris i els organitzadors dels esdeveniments esportius, de manera que la inscripció a cada esdeveniment estarà subjecta a les condicions que estableixi en cada cas l’organitzador.
L'accés als serveis oferts per SPORTMAP pot ser realitzar a través de la Plataforma, és a dir bé a través d'aplicació mòbil SportMap o bé a través del seu web https://sportmap.site
L'aplicació SportMap podrà descarregar-se des d’App Store per a usuaris d'Apple, o des de Google Play per a usuaris d'Android. Tingueu en compte que la utilització d'aquesta aplicació requereix dispositius compatibles, accés a Internet, i pot requerir també l'obtenció periòdica d'actualitzacions.
La Plataforma posa a disposició dels usuaris informació sobre multitud d'esdeveniments esportius, permetent localitzar aquelles proves o esdeveniments esportius en què estigui interessat, filtrant per geolocalització, preu, data i esport.
La navegació a través de la Plataforma i la recerca i visualització dels esdeveniments esportius publicats serà gratuïta per a tots els usuaris i no necessitarà de cap tipus de registre.
El registre de l'usuari en la Plataforma només serà necessari en alguns casos per dur a terme determinades accions com publicar comentaris, valorar esdeveniments o per inscriure’s en ells.
Els organitzadors seran els responsables de les condicions concretes, detalls i informació sobre cada un dels esdeveniments que siguin publicats per ells.
En aquest sentit, i en els casos que així ho decideixi l'organitzador de l'esdeveniment, els usuaris podran inscriure’s a l'esdeveniment esportiu directament a través de la Plataforma.
Així mateix, en cas que l'organitzador decidís cobrar per la inscripció en el seu esdeveniment, l'usuari haurà de seguir les instruccions establertes per aquest per al pagament de la inscripció a l'organitzador, podent efectuar el pagament bé a través de mitjans externs a la Plataforma (transferència , pagament presencial en l'esdeveniment, etc.) o bé directament a través de la mateixa, segons determini l'organitzador.
La forma de pagament del preu de la inscripció que s'ofereix als usuaris interessats en l'esdeveniment dependrà de la decisió de l'organitzador de l'esdeveniment en qüestió.
En cas de tractar-se d'esdeveniments esportius de pagament, la inscripció i pagament pugui realitzar-se a través de la Plataforma, us informem que, d'acord amb l'article 103.a) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per qual s'aprova el text de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, un cop s'hagi realitzat el pagament per part de l'Usuari es considera que el servei d'intermediació que presta SPORTMAP ha començat a executar-se, per el que no hi haurà lloc a dret de desistiment.

4. Limitacions.

SPORTMAP és un mer intermediari entre els usuaris i els organitzadors dels esdeveniments esportius, el qual s'encarrega de: donar informació d'esdeveniments esportius de tot tipus; facilitar informació sobre com inscriure a cada esdeveniment o permetre que els usuaris s'inscriguin directament als esdeveniments esportius a través de la Plataforma; i, permetre el pagament del preu de la inscripció si n'hi ha.
Les condicions, el preu, el termini d'inscripció i altres detalls relacionats amb l'esdeveniment esportiu que es tracti, dependran únicament dels organitzadors, i seran aquests qui hagin de proporcionar-li tota la informació al respecte. Els organitzadors seran els únics responsables dels esdeveniments publicats i la veracitat de la informació o continguts dels mateixos, de manera que en el cas que vostè tingui qualsevol incidència, vulgui presentar una reclamació o queixa, o li sorgeixi qualsevol dubte sobre els esdeveniments, s’haurà de dirigir a l'organitzador en qüestió.
Així mateix, serà l'organitzador el responsable de qualsevol obligació de consum, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, "LGDCU"). Per a l'exercici del seu dret de desistiment, si escau, o qualsevol altra qüestió en matèria de consum, s’haurà de dirigir també davant l'organitzador de l’esdeveniment en que s'ha registrat.
SPORTMAP no assumirà en cap cas cap responsabilitat pels esdeveniments esportius publicats en la Plataforma pels organitzadors. En aquest sentit, l'usuari es compromet a no reclamar a SPORTMAP cap quantitat per aquests conceptes.

5. Conducta dels usuaris.

Els usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tinguin accés a través de la Plataforma, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment a la legalitat vigent i les presents condicions Generals.
En particular, però sense limitació, els usuaris no han de:

 1. Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, completes i / o actualitzats.
 1. Utilitza la Plataforma amb finalitats fraudulentes, o relacionades amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.
 1. Utilitzar la Plataforma per enviar, utilitzar o reutilitzar material que contingui informació il·legal, ofensiva, pornogràfica, abusiva, d'odi, difamatòria, obscena o amenaçant de cap tipus, o que suposi una violació de drets d' autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d'una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts, o el contingut contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam" i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.
 1. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

SPORTMAP tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d'acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d'aquestes actuacions.
SPORTMAP es reserva el dret a eliminar o modificar continguts, o cancel·lar la prestació dels serveis en els casos en què es produeixi una utilització incorrecta de la Plataforma.

6. Publicació de comentaris i opinions.

La Plataforma permet als usuaris publicar comentaris sobre els diferents esdeveniments esportius.
 Els comentaris i opinions dels usuaris en la Plataforma no han de contenir expressions que no siguin aptes per a tots els públics, incloent, per tant, textos indecorosos o que no es considerin apropiats o que fereixin la sensibilitat general.
En particular no es permetrà:

 1. Expressions inadequades: Està expressament prohibit que les publicacions contemplin expressions que no siguin aptes per a tots els públics, incloent-hi els textos indecorosos que no es considerin adients i que fereixin la sensibilitat general.
 1. Publicacions discriminatòries: En cap cas es permetran publicacions que vagin en contra d'un particular i que vulnerin els principis del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de publicació discriminatòria ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 1. Contingut degradant: No estan permeses aquelles publicacions que siguin intimidants, amenaçadores degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.

7. Propietat intel·lectual.

Tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font de la Plataforma i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, tots els drets sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, dades que es s'inclouen en la Plataforma i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial són titularitat de SPORTMAP, o bé de tercers.
Per això i en virtut del que disposa Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria (en endavant, "Llei de propietat intel·lectual"), així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda expressament prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució , comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la Plataforma, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, llevat d’autorització expressa atorgada per escrit per part de SPORTMAP.
SPORTMAP no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la Plataforma, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de SPORTMAP.
Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de SPORTMAP serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8. Geolocalizació.

Per fer un ús òptim del servei ofert a la Plataforma, es recomana a l'usuari l'activació dels geolocalitzadors del dispositiu. En aquest sentit se li requerirà l'activació dels geolocalitzadors del seu dispositiu en l'accés al servei de la Plataforma.
L’usuari podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment a l'activació dels geolocalitzadors mitjançant l'opció corresponent en el seu dispositiu. No obstant això, l'usuari no podrà utilitzar el servei complet ofert per la Plataforma sense activar els geolocalitzadors del dispositiu.
D'altra banda, s'informa a l'usuari que l'acceptació i conseqüent activació dels geolocalitzadors del seu dispositiu al registrar-se al servei de la Plataforma s'entendrà com un consentiment del tractament de les dades que sorgeixin del posicionament per geolocalització.

9. Responsabilitat i garanties.

  1. Exoneració de responsabilitat

SPORTMAP no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de l'ús de la Plataforma per part dels usuaris.
En conseqüència, SPORTMAP no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts i serveis que, si s'escau s'incloguin a la Plataforma, s'ajustin a les presents Condicions Generals, ni que ho facin de forma diligent. SPORTMAP no pot garantir la identitat de cap altre usuari de la Plataforma.
SPORTMAP s'exonera de responsabilitat pels danys i perjudicis produïts per errors d'ús de la Plataforma per part dels usuaris, errors o mals funcionaments deguts a altres aplicacions, programari o maquinari instal·lats autònomament pels usuaris o en cas de mal funcionament deguts a intervencions autònomes a la Plataforma per part dels usuaris i / o per part de tercers.
En cas d'incompliment del que disposen les presents Condicions Generals, SPORTMAP podrà restringir l'accés de l'usuari a part o tots els serveis oferts a través de la Plataforma en qualsevol moment, amb efecte immediat.

  1. Suspensió o cancel·lació dels serveis

SPORTMAP podrà suspendre temporalment, l'accessibilitat a la Plataforma amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, SPORTMAP comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.
Especialment, SPORTMAP es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu Plataforma quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a SPORTMAP que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l'adequat funcionament de la plataforma.
SPORTMAP tampoc assumeix cap responsabilitat per la cancel·lació o suspensió de serveis a la Plataforma per causes que no li siguin imputables.
En tot cas, SPORTMAP es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

  1. Hipervincles

La Plataforma pot contenir hipervincles que permetin a l'usuari accedir a plataformes o llocs web dels organitzadors o de tercers. SPORTMAP no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquestes plataformes, que s'entendran oferts exclusivament amb caràcter informatiu per part de SPORTMAP, i que en cap cas impliquen relació, acceptació o cap suport entre SPORTMAP i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

10. Duració i modificació.

S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en què l'usuari accedeixi a la present Plataforma.
Si alguna disposició d'aquestes Condicions Generals es declarés inaplicable o invàlida, aquesta disposició serà limitada o eliminada en la mesura mínima necessària perquè les restants condicions i obligacions romanguin en ple vigor i efecte i d'obligat compliment.
SPORTMAP podrà suprimir, modificar o substituir els continguts del present document en qualsevol moment, publicant un avís en els seus llocs web o enviant una notificació a través de la Plataforma o per correu electrònic.

11. Fur i legislació aplicable.

Per a la solució de qualsevol discrepància, qüestió o reclamació derivada directament o indirectament de la interpretació o execució del present Contracte, les parts renuncien al fur propi que pogués correspondre'ls i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de l'usuari.
En virtut del que disposa el Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, SPORTMAP l'informa que, en cas de controvèrsia, els Usuaris residents a la Unió Europea podran acudir a la "Plataforma Online de Resolució de Conflictes" que ha desenvolupat la Comissió Europea, per tal d'intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de SPORTMAP.
L'usuari pot accedir a la "Plataforma Online de Resolució de Conflictes" a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 


Política de privacitat

1.  Responsable del tractament de les seves dades

ALGUNAMENTE, SLU compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal perquè la seva informació personal es conservi de forma segura.
La present política de privacitat regula l'accés, navegació i ús de l'Aplicació mòbil "SPORTMAP" i el seu suport web https://sportmap.site (d'ara endavant denominats conjuntament com "la Plataforma") que el titular, ALGUNAMENTE, SLU amb CIF B-67054049 i domicili social en Carrer Rogent 34, 08026 Barcelona, España, posa a disposició dels Usuaris.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present Política de Privadesa i Protecció de Dades, l'Usuari podrà contactar amb SPORTMAP al correu electrònic info@sportmap.com .

2.  Recomanacions

Si us plau, llegiu detingudament i seguiu les següents recomanacions:

 • La Plataforma no est à dirigida a menors d'14. Cal habilitar el control parental per prevenir i controlar l'accés de menors de 18 a Internet i informar sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Mantingui en el seu equip un programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el seu equip es troba lliure de programari maligne, així com d'aplicacions spyware que posin en risc la seva navegació a Internet, i en perill la informació allotjada a l'equip.
 • Revisi i llegeixi els textos legals que SPORTMAP posa a la seva disposició a la Plataforma.

3.  Processament de dades personals. Finalitat del tractament

3.1. Tractament de dades personals per part de SPORTMAP.
L'informem que SPORTMAP tracta les seves dades personals conforme les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "LOPD"), al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, "RLOPD"), en la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació (en endavant, "LSSI" ) i en la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions (en endavant, "LGT").
De conformitat amb el que estableix la LOPD i el RLOPD, SPORTMAP informa a l'Usuari que les dades de caràcter personal que faciliti a SPORTMAP seran incorporades a un fitxer automatitzat, degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, creat per SPORTMAP i sota la seva responsabilitat.
D'acord amb el Principi de Limitació de la Finalitat de les Dades recollit en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa a l'usuari que les seves dades seran recollides únicament per als fins exposats en els paràgrafs següents i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.
(i) Finalitats del tractament:
SPORTMAP es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme les finalitats que es detallen a continuació. En aquest sentit, les seves dades de caràcter personal podran ser utilitzades per a les següents finalitats:

 • Prestar-li els serveis que ofereix la Aplicació "SPORTMAP";
 • Envia informació addicional dels serveis oferts per SPORTMAP;
 • Resoldre qualsevol dubte o consulta que se li pugui plantejar en relació a els serveis prestats per SPORTMAP;
 • Remetre-Newsletters,

En concret, les seves dades personals seran utilitzades per remetre-li Newsletters, i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis que presta SPORTMAP per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents (tweets, WhatsApp, etc .) i això a l'empara del que estableix la LOPD, LSSI i LGT.
(ii) Elaboració de perfils:
Així mateix, l'usuari consent explícitament el tractament de les seves Dades Personals, per a l'elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seves dades. Els esmentats tractaments poden tenir com a finalitat l'anàlisi i realització d'estadístiques per conèixer el trànsit i utilització de la Plataforma per part dels Usuaris, així com la determinació dels seus gustos i preferències per oferir-li un servei ajustat a les seves preferències, així com informació promocional d'acord als seus interessos.
(iii) Geolocalització:
Per al correcte funcionament dels serveis oferts a l'Usuari a través de la Plataforma, es poden utilitzar les dades de geolocalització dels usuaris. Per tant, en alguns casos es podrà recollir, utilitzar i compartir dades precises sobre localitzacions (per exemple, les seves coordenades GPS o la seva adreça d'IP), incloent la localització geogràfica en temps real del dispositiu mòbil des del qual s'accedeix al servei.
Vostè pot desactivar les opcions de geolocalització des del seu terminal mòbil, si bé en aquests casos SPORTMAP no podrà prestar els seus serveis correctament en ser un servei basat en la geolocalització.
3.2. Remissió de comunicacions comercials per compte de tercers.
De conformitat amb el que estableix l'article 45.1.b) del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, "RLOPD"), SPORTMAP podrà utilitzar les seves dades personals per a l'enviament de Newsletters i comunicacions comercials i promocionals, actuant en nom propi o per compte de tercers, relacionades amb els sectors de:

 • Oci: Editorial, Turisme, Esports, Col·leccionisme, Fotografia, Passatemps, Jugueteria, Transport, Jardineria, Hobbies, Loteries, Comunicació i entreteniment.
 • Gran consum: Electrònica, Informàtica, Tèxtil, Imatge i So, Complements, Llar, Cura personal, Alimentació i Begudes, Salut i Bellesa, Moda i Decoració.

L'enviament d'aquestes comunicacions comercials podrà realitzar-se mitjançant enviament, per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents (tweets, WhatsApp, etc.) i això a l'empara del que estableix la LOPD, LSSI i LGT.
3.3 Cessió de les dades personals recollides per SPORTMAP.
Així mateix, SPORTMAP podria cedir les dades personals dels Usuaris als organitzadors dels esdeveniments esportius o a terceres empreses col·laboradores o associades a SPORTMAP pertanyents al sector esportiu, amb la finalitat que aquestes empreses puguin identificar-lo com usuari de l'Aplicació Plataforma i remetre-li comunicacions comercials i promocionals dels seus productes i serveis, mitjançant carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, en relació amb dels sectors especificats en l'apartat 3.2. de la present Política de Privacitat.
L'informem que pot oposar en tot moment a les seves dades siguin tractades amb una finalitat de publicitat i prospecció comercial i que podrà sol·licitar més informació sobre el tractament i cessió de les seves dades personals, usant els mitjans específics que es reconeguin en les pròpies comunicacions comercials.

4.  Legitimació

SPORTMAP està legitimat per a tractar les dades personals dels seus Usuaris sobre la base jurídica de l'existència d'una relació contractual entre l'interessat i SPORTMAP, en virtut de la qual els Usuaris accedeixen als Serveis oferts a través de l'Aplicació "SPORTMAP".
La comunicació de les dades personals per part de l'Usuari a SPORTMAP és un requisit necessari per a la prestació dels serveis oferts a la Plataforma, per la qual cosa, l'omissió de la informació impossibilitarà la prestació del servei per part de SPORTMAP.
L'ús de les dades recollides amb la finalitat d'oferta prospectiva de productes i / o serveis als Usuaris, està legitimat sobre la base jurídica del consentiment inequívoc prestat per l'interessat, sense que, en cap cas, la retirada d'aquest consentiment condicioni la execució del contracte de prestació de serveis.

5.  Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'Usuari i veracitat de les dades

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a SPORTMAP qualsevol modificació de les mateixes. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se SPORTMAP el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

6.  Pràctiques no permeses

SPORTMAP no permetrà que els usuaris: (i) incloguin o promocionin material il·lícit, immoral, obscè o nociu; (ii) promocionin qualsevol tipus de discriminació; (iii) Transmetin "bulk (correu massiu), junk (correu brossa), o spam (correu no desitjat)" o "newsgroup communications" quan no hagin estat sol·licitats; (iv) incompleixin algun dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers. Així mateix, l'Usuari s'obliga a abstenir-se de utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en la Plataforma per a la realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per SPORTMAP i / o els usuaris de la Plataforma.

7.  Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els Usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@sportmap.site o mitjançant carta dirigida a SPORTMAP, domiciliada a Carrer Rogent 34, 08026 Barcelona, España.
En determinades circumstàncies, els Usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l'exercici o defensa de reclamacions .
Per exercitar aquests drets, serà necessari facilitar les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.
Els Usuaris podran retirar el consentiment prestat per a l'ús de les seves dades amb la finalitat d'enviament de Newsletters o informació comercial en qualsevol moment.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, els Usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació d'informar el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

8.  Mesures de seguretat

SPORTMAP manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la LOPD i al RLOPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través de la Plataforma, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
SPORTMAP es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable.

9.  Canvis o modificacions de la Política de Privacitat

SPORTMAP es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú, notificant als Usuaris dels canvis realitzats. No obstant això, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la Política de Privacitat de SPORTMAP.

10.  Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de SPORTMAP, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

 


Política de cookies

De conformitat amb el que estableix l'apartat 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ALGUNAMENTE S.L.U. (en endavant, SPORTMAP) informa a través de la present política de Cookies sobre la utilització de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels Usuaris.

1.  Què són les cookies?

Les cookies són arxius o fitxers que es descarreguen a l'ordinador / smartphone / tablet de l'Usuari en accedir a determinades pàgines web i aplicacions que permeten emmagatzemar preferències de la navegació de l'Usuari, fent que la interacció entre l'usuari i la plataforma sigui més ràpida i fàcil.
La informació recollida per les cookies és anònima i no conté cap informació sensible ja que aquestes no recullen dades que puguin identificar personalment a l'Usuari. En qualsevol cas, l'Usuari podrà accedir a la configuració del seu navegador per modificar i / o bloquejar la instal·lació de les cookies enviades des de la plataforma, sense que això impedeixi l'accés als continguts.

2.  Per a què utilitza sportmap les cookies?

La present plataforma web (en endavant, la "Plataforma") utilitza cookies o altres dispositius d'emmagatzematge i recuperació d'informació per fer un seguiment de les interaccions dels Usuaris amb els serveis oferts a la Plataforma.
Les cookies permeten reconèixer el navegador d'un usuari, així com el tipus de dispositiu des del qual s'accedeix a la Plataforma, i s'utilitzen per facilitar la pròxima visita de l'Usuari i fer que la Plataforma resulti més útil.
Per exemple, SPORTMAP utilitza les galetes per assegurar que la Plataforma funcioni correctament i conèixer la seva experiència de navegació, entre d'altres.
En definitiva, l'ús de les cookies permet a SPORTMAP optimitzar la navegació de l'Usuari, adaptant la informació i els serveis oferts als seus interessos i preferències.

3. Tipus de cookies utilitzades a la plataforma

La Plataforma utilitza els següents tipus de galetes:
· Galetes Pròpies: Aquestes galetes permeten que la Plataforma funcioni correctament pel que són essencials perquè l'Usuari pugui fer servir totes les opcions de la Plataforma i pugui navegar i utilitzar les funcions de la mateixa amb normalitat.
· Galetes de Tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'Usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per SPORTMAP sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.
SPORTMAP utilitza les galetes següents de Tercers:
· Galetes analítiques: Aquestes galetes recopilen informació anònima de manera estàndard sobre la navegació de l'Usuari i els seus patrons de comportament.
Permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels Usuaris a la plataforma. La informació recollida mitjançant les cookies analítiques és utilitzada per a l'elaboració de perfils de navegació dels Usuaris d'aquesta Plataforma, per tal d'introduir millores en el nostre servei.
Els objectius principals que es persegueixen amb aquest tipus de cookies són:

 • Permetre la identificació anònima dels Usuaris navegants i per tant la comptabilització aproximada del número del visitants.
 • Identificar de manera anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als Usuaris.
 • Saber si l'Usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

A continuació, s'indiquen més detalls sobre les cookies utilitzades en la Plataforma:


Empresa

Cookies

Informació

Cookies Pròpies

SPORTMAP

ci_session

Cadena de text aleatori per confirmar la teva sessió al web.

SPORTMAP

cookie_latitude

Latitud

SPORTMAP

cookie_longitude

Longitud

SPORTMAP

cookie_language

Identificació de l’idioma triat per l’usuari

Cookies de Tercers

GOOGLE

_ga

Propòsits d’analítica web

GOOGLE

_gat

Propòsits d’analítica web

GOOGLE

_gid

Propòsits d’analítica web

4.  Com deshabilitar les cookies?

Tots els navegadors permeten fer canvis per desactivar la configuració de les galetes. Aquest és el motiu pel qual la majoria de navegadors ofereixen la possibilitat d'administrar les galetes, per obtenir un control més precís sobre la privacitat.
Aquests ajustos es troben ubicats a les "opcions" o "preferències" del menú del seu navegador.
A continuació, podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

5.  Cookies en els dispositius mòbils

La Plataforma també fa servir galetes o altres dispositius d'emmagatzematge en dispositius mòbils.
Igual que succeeix en els navegadors d'ordinadors, el navegadors dels dispositius mòbils permeten realitzar canvis en les opcions o ajustos de privacitat per desactivar o eliminar les cookies.
Si desitja modificar les opcions de privacitat seguiu les instruccions especificades pel desenvolupador del seu navegador per dispositiu mòbil.
A continuació, podrà trobar alguns exemples dels links que us guiaran per modificar les opcions de privacitat en el seu dispositiu mòbil:

6.  Acceptació de cookies

Si vostè continua la seva navegació, entendrem que accepta la utilització de les cookies per part de la Plataforma.
L'informem que en el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d'aquestes o que no pugui accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot el que aquesta Plataforma li ofereix.

Els últims esdeveniments favorits

Anteriors cerques guardades